สู่บ้านสวนปิรามิด

ศูนย์เรียนรู้การเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านสวนปิรามิด ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
จัดกิจกรรมให้ความรู้ปแก่เกษตรกรและผู้สนใจในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน และมุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยปัจจัย 4 คือ
1) น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค
2) อาหาร การทำการเกษตรเพื่อเป็นอาหารตามแนวทฤษฎีใหม่
3) ที่อยู่อาศํย การสร้างบ้านดินจากทรัพยากรในท้องถิ่น
4) ยารักษาโรค การปลูกพืชสมุนไพรรักษาโรคในครัวเรือน

 
ที่พักเชียงรายราคาถูก

ประวัติการก่อตั้งศูนย์ฯ
บ้านสวนปิรามิดได้ดำเนินการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวคิดทฤษฎีใหม่มาตั้งแต่ปี พศ.2530 โดยปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ เช่้นลำใย ส้มโอ เงาะ มะม่วง กระท้อน ขนุน กล้วย ปลูกไม้เพื่อการทำประโยชน์ใช้สอบเช่น ไม้ยูคาลิปตัส ไม้นนทรีไม่ไผ่เป็นต้น จากนั้นในปี 2549 ได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้สนใจและเกษตรกรในพื้นที่
ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2553